Inloggen
NederlandsNederlands

Algemene voorwaarden

Van OKU Goed Spelen (hierna: OKU), Termeerweg 17A te Maarssen, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 2517. OKU Goed Spelen is een geregistreerde handelsnaam van OKU Business Partners B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen OKU en koper, waaronder begrepen alle aanbiedingen en overeenkomsten van OKU.

Artikel 2. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst Tussen OKU en de koper komt een overeenkomst tot stand, zodra OKU de opdracht van de koper schriftelijk heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn excl. BTW. De offerte kent een geldigheidsduur van 31 (eenendertig) dagen, te rekenen van de dagtekening. De offerte verliest geldigheid indien de desbetreffende zaak niet leverbaar blijkt te zijn. Geoffreerde prijzen gelden uitsluitend tot het eind van het desbetreffende kalenderjaar. 

Artikel 4. Aflevering Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering af magazijn. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

Artikel 5. Levertijd Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper OKU derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 6. Afnameverplichting De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

Artikel 7. Deelleveringen Het is OKU toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is OKU bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden Indien door OKU een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

Artikel 9. Wijzigingen in de te leveren zaken OKU is bevoegd zaken te leveren die op ondergeschikte punten, zoals maar niet beperkt tot de kleur, afwijken van de in de catalogus afgebeelde zaken. Indien OKU een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst 1. De vorderingen van OKU op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien: – na het sluiten van de overeenkomst aan OKU ter kennis gekomen omstandigheden OKU goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – OKU de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is OKU bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan OKU zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is OKU bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Garantie t.a.v. wederpartijen die consument zijn 1. OKU garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een voor een dergelijke zaak redelijke periode na levering. Niet onder de garantie vallen: onderdelen die bij normaal gebruik regelmatig vervangen dienen te worden. 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is OKU verplicht binnen een redelijke termijn nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen. 3. Zaken die dienen te worden gerepareerd dienen bij OKU ter reparatie te worden aangeboden. Verzending vindt plaats op kosten van koper. 4. OKU kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. 5. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: – OKU tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of – de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt. 6. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. 7. Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan zes maanden na aflevering voordoen, dient de koper aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn. 8. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak door de koper is verwijderd of gewijzigd. 9. De garantie vervalt bij niet-huishoudelijk gebruik, professioneel gebruik of verhuur van de zaak.

Artikel 12. Garantie t.a.v. wederpartijen die geen consument zijn Indien de koper geen consument is geldt het volgende: 1. OKU garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 (drie) maanden na datum levering. 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is OKU aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 (Aansprakelijkheid). 4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: demontage, moedwillige beschadiging, laten vallen, blootstellen aan regen, sneeuw etc. 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud 1. De door OKU geleverde zaken blijven het eigendom van OKU totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met OKU gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, – eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en). 2. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien dit recht gunstiger voor OKU is, tenzij OKU anders bepaalt. 3. Door OKU afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt OKU zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die OKU uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door OKU geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor OKU haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren. 5. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is OKU gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht OKU zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 7. De koper verplicht zich op eerste verzoek van OKU: – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; – alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan OKU op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; – de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door OKU geleverde zaken te verpanden aan OKU op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van OKU; – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die OKU ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken zijn geleverd; – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene; – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 (acht) dagen na aflevering schriftelijk aan OKU te melden. 3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering schriftelijk te melden aan OKU. 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan OKU worden geretourneerd.

Artikel 15. Prijsverhoging Indien OKU met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is OKU niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: OKU mag stijgingen in de valuta en prijsstijgingen uitgaande van een (sub-leverancier) doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 16. Betaling 1. Mits niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, – contant, tenzij anders overeengekomen; – of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL08ABNA0657519766 t.n.v. OKU te Zonnebaan 30, 3542 EE Utrecht. Na het verstrijken van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5. OKU behoudt zich het recht voor verdere leveringen te staken in geval van een betalingsachterstand

Artikel 17. Incassokosten 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de koper verschuldigd: – over de eerste Euro 2.950,- 15% – over het meerdere tot Euro 5.900,- 10% – over het meerdere tot Euro 14.748,- 8% – over het meerdere tot Euro 58.990,- 5% – over het meerdere 3%. Indien OKU aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 2. De koper is jegens OKU de door OKU gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien OKU en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 18. Aansprakelijkheid 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 11 c.q. 12(Garantie) van deze voorwaarden. 2. De aansprakelijkheid van OKU, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van OKU beperkt tot de prijs van het product. 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van OKU of haar bedrijfsleiding. 4. OKU is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, stilligschade, vertragingsschade of andere (indirecte en/of directe) schade -waaronder begrepen schade door onjuist functioneren etc. van goederen- die ten gevolge van door verkoper verrichte leveringen toegebracht is aan koper en/of derden. 5. OKU is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet-naleven van de eventueel op de gekochte zaken aangebrachte gebruiksinstructies zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) instructies terzake van de leeftijd van kinderen die de producten gebruiken.

Artikel 19. Overmacht 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan OKU zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van OKU wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van OKU; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan OKU afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 2. OKU heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat OKU haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van OKU opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door OKU niet mogelijk is langer duurt dan 30 (dertig) dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien OKU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en OKU, in geval de rechter bevoegd is, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. OKU blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 2. Indien de koper consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de koper zelf) drie personen of minder werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat OKU schriftelijk beroep op deze bepaling heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen OKU en de koper is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden OKU is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. OKU zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

Artikel 23. Indien één of meer bepaling(en) van deze voorwaarden in rechte onverbindend wordt/worden verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mocht(en) blijken te zijn, zal daarvoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet worden aangetast.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen