Disclaimer & Privacy

Disclaimer

E-mail disclaimer
OKU Business Partners b.v. (OKU) heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. OKU aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt OKU u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. OKU wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. OKU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message and any attachment are for the intended recipient's use only. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information or otherwise be protected from disclosure by other legal rules. If you are not the intended recipient, you may not use, disclose or reproduce this message, its attachment or any part thereof, or take any action in reliance thereon. Please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system. Emails are not secure and cannot be guaranteed to be error free as they can be intercepted, amended, or contain viruses. Anyone who communicates with us by email is deemed to have accepted these risks. OKU Business Partners b.v. and its employees deny any responsibility for any damage arising from the use of email. Any opinion and other statement contained in this message and any attachment are solely those of their author and do not necessarily represent those of the company.

Website disclaimer
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is OKU Business Partners niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op de website. Op alle informatie en adviezen die gegeven worden door OKU Business Partners zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij OKU Business Partners. Voorts kunnen aan de inhoud van deze website op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Although this website has been created with utmost care, OKU Business Partners is not accountable and rejects liability for any direct or indirect damage that could result from the use of the information offered on this website. OKU Business Partners declares that the general conditions of OKU Business Partners are applicable to all advice and information provided by OKU Business Partners. These general conditions can be requested from OKU Business Partners. Furthermore, no rights or claims in any way can be based on the contents of this website.Privacyverklaring

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op de websites die in het beheer zijn van Oku Business Partners, op alle websitebezoeken, transacties, mailingen, nieuwsbrieven en overeenkomsten met Oku Business Partners (KvK nummer: 30068265), gevestigd Zonnebaan 30, 3542 EE UTRECHT,  T. 030-2410059,  W. www.oku.nl E. info@oku.nl


Verwerking persoonsgegevens

Oku Business Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Oku verzamelt in elk geval de volgende gegevens:
                -  personalia: uw (bedrijfsnaam), adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en
                 emailadres
                -  bestelgegevens


Op basis van welke grondslag verwerkt Oku persoonsgegevens

Oku Business Partners verwerkt persoonsgegevens op basis van:
                -  de noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst met haar klanten
                -  toestemming van de betrokken personen
                -  behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomsten/
                  personeelsadministratie
                -  noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen


Voor welke doeleinden verwerkt Oku persoonsgegevens

Oku Business Partners verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
                - de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
                - relatiebeheer
                - webshop overeenkomsten
                - informeren over ontwikkelingen, acties, aanbiedingen via verschillende (digitale)
                  communicatiekanalen
                - product- en dienstonwikkeling
                - administratieve handelingen
                - het bepalen van strategie en beleid
                - personeelsadministratie
                - sollicitatieprocedure

Oku Business Partners verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Oku Business Partners gebruikt deze gegevens voor het sturen van een orderbevestiging, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze toestemming kunnen wij u niet van dienst zijn.

Als u zich heeft opgegeven voor een nieuwsbrief, dan sturen u wij regelmatig nieuws per mail. Deze nieuwsbrieven bevatten onzichtbare codes, waarmee Oku Business Partners kan volgen hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Er wordt niets op naam geregistreerd. De nieuwsbrief kunt u afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief. Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons  worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij (verwerkers)overeenkomsten af.


Bewaartermijnen

Oku Business Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij een sollicitatie zullen persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig is voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens verwijderd worden of Oku Business Partners vraagt toestemming aan u om uw gegevens langer te mogen bewaren.


Cookies

Oku Business Partners maakt gebruik op haar websites van twee soorten cookies:

Functionele cookies
Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytics cookies:
Oku Business Parters maakt gebruik van Google analytics. Door middel van de cookies van Google anaytics krijgen wij inzicht in het gebruik van onze websites. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikers-ervaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren.

Bij Oku Business Partners worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Oku Business Partners en andere websites

Op onze websites treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze andere websites. Oku Business Partners verwijst u door naar de privacyverklaring van de betreffende websites die u bezoekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als wij uw gegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of, u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken, intrekken. Oku Business Partners zal uw bezwaar/intrekking toetsen d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

U kunt een verzoek tot inzage, verwijzing, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oku.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oku Business Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging gegevens

Oku Business Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen. Wij maken o.a. gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat, wachtwoorden, firewalls en veilige servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@oku.nl


Wijzigingen privacyverklaring

Oku Business Partners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie vindt u in de footer van onze website www.oku.nl